Saab

Saab är Sveriges största utvecklare av avancerad krigsmateriel och omsätter runt 23 miljarder kronor varav lite mer än hälften är till utlandet. Företaget har ett välförtjänt renommé för sitt sätt att med framgång driva stora komplexa projekt som spänner över många ingenjörsdiscipliner. För Saab är det en absolut nödvändighet att ständigt förbättras, och att hitta nya vägar för att vässa organisationen.

Det börjar med lite självinsikt

För att bli bättre måste vi veta var vi står. Det är en väletablerad sanning inom verksamhetsutveckling att man inte kan förbättra en organisation utan gedigen kunskap om nuläget. Att man skall utvärdera och mäta är självklart, men inte vad man skall studera. Vad driver oss mot de mål vi har? Vilka faktorer är viktiga för att nå dit, och vilka mindre viktiga? Detta är frågor där inte bara objektiva mätvärden är viktiga, utan även uppfattningar och värderingar hos personal måste lyftas fram. Vilka värderingar driver de anställda, och omfamnar de företagets idéer?

En strukturerad diamant

Tillsammans med Saab har vi tagit fram konceptet Development Diamond. Development Diamond tog sin utg√•ngspunkt i ett agilt syns√§tt p√• produktutveckling med fokus p√• minimering av waste ‚Äď bortkastat arbete. Vi fokuserade √§ven p√• att tidigt kunna identifiera problem samt undvika on√∂digt m√•nga utvecklingssp√•r. I en serie workshoppar fick representanter f√∂r utvecklingsorganisationerna bed√∂ma b√•de f√∂retaget i stort och sig sj√§lva, efter hur v√§l de uppfyllde varje p√•st√•ende, samt hur riktigt och viktigt det var.

Under workshopen växer en karta fram över hur styrkor, svagheter och förbättringsidéer förhåller sig till företagets väg framåt, och en plattform för att ta avstamp mot framtiden skapas.

Konkreta förbättringar

Genom den handfasta Development Diamond-metodiken, och de diskussioner workshopparna genererade, fick deltagarna en större insikt i företagets utmaningar och möjligheter. Den första omgången workshoppar resulterade i ett antal konkreta förbättringsprojekt som visade sig både välriktade och framgångsrika.

Vi deltog i genomförandet av de första workshoparna inom olika delar av SAAB och fick på så sätt ett kvitto på att Development Diamond verkligen fungerar. Livliga diskussioner uppstod, alla kom till tals, och de utvärderingar som gjordes efter varje genomförd workshop visade genomgående höga poäng för såväl innehåll som genomförande. SAAB har senare genomfört denna workshop i egen regi, med de instruktioner och det material som tagits fram.

Erik Blom, verksamhetsutvecklare på FindOut

Resultatet?

Development Diamond är en väl dokumenterad workshop, som kan genomföras även utan vår medverkan. Workshopens upplägg får alla deltagare att uttrycka sina åsikter och resultatet av gruppens diskussioner illustreras visuellt under workshopens gång och i efterdokumentationen, vilket ökar förståelsen och förankringen av gruppens slutsatser.
Development Diamond är, enligt deltagarna själva, inspirerande, lärorik och ger bra input till fortsatt förbättringsarbete. Resultatet blir en förankrad karta över nödvändiga förbättringar, och en ökad teamkänsla.

Mer information? Kontakta

Peter Roos, VD, FindOut
+46 761 279 270
peter.roos@find-out.se

Vi hjälper alla typer av företag att förbättra sina verksamheter, både processmässigt och med hjälp av IT-stöd. Att genomföra en Development Diamond workshop är enkelt och ger konkreta resultat!

Kontakta oss